Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KOK BEDDEN B.V. TE PUTTEN

KVK nummer: 55534112

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1 - DE OFFERTE

1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 18 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Kok gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Kok Woninginrichters BV, hierna te noemen “Kok”, te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken, worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.-Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Kok zijn zo nauwkeurig mogelijk.

2. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen:-electriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloeren.

3. Kok behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Kok onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST

1.De aanbetaling
a. - Kok  kan bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen tot een maximum van 25% van de koopsom.
b. - In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden.

2.-Prijswijziging
a. -Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

3. Eigendomsvoorbehoud
Kok blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

4. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers
Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Kok gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

5. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
Kok is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.

ARTIKEL 3 - DE LEVERTIJD

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Kok een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien Kok alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

4. Gevolgschade
a. -Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Kok bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
b. -Bij een overeenkomst met consumenten is Kok ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

ARTIKEL 4 - DE 0P/AFLEVERING

1. Tenzij anders is overeengekomen wijst Kok de afnemer er tijdig voor de op/aflevering op, dat de afnemer op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:

- de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
- de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
- ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
-in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
- de goederen op een normale wijze (in de verpakking) naar binnen gebracht kunnen worden.
- alle obstakels die het naar binnen of naar boven brengen van artikelen kunnen bemoeilijken zijn verwijderd.

2.a. -Kok stelt de consument er van op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.
b. -Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
c. -Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem kan niet worden toegerekend.
d.- Schade die ontstaat doordat Kok goederen moet transporteren door een te krappe ruimte in de woning of zakelijke pand zijn voor rekening van de afnemer.

3. -De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

4. Herbezorging
Indien de afnemer op de overeengekomen leverdag of tijdstip niet thuis is, worden de kosten van de tweede levering bij de afnemer in rekening gebracht. De afnemer dient deze kosten voor herbezorging, zijnde de transportkosten minus etalagetoeslagen direct aan de transporteur te betalen. De afnemer krijgt van de transporteur een kwitantie voor de extra transportkosten.

5. Eilanden
Levering is op het vaste land. Het vervoer naar eilanden is op aanvraag. Informeer bij Kok naar de mogelijkheid tot bezorging op een eiland.

ARTIKEL 5 - DE OPSLAG VAN GOEDEREN

1. -Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal Kok binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Kok is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Kok:
a.- nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen;
b.- dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
c.- indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Kok gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 8.

-Indien Kok de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

-In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Kok de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.

3.a.- Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal Kok de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
b.- Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is Kok gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan Kok verschuldigd was geweest, tenzij Kok kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. -Alvorens Kok hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.

4. -Het risico van brand en beschadiging wordt door Kok voor zijn rekening door assurantie gedekt.

5. -De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 22,69, tenzij Kok kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

ARTIKEL 6 - HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING

1. -In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Kok, die het risico van beschadiging en verlies draagt.

-Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Kok gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

2. -Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij Kok melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.

-Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

ARTIKEL 7 - DE BETALING

1. Koop en verkoop

a.-- Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling per pin bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
b.- Als Kok de levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is Kok gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c.- In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. - Wanneer de factuur na 14 resp. 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan Kok vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
d.- Onverminderd het bepaalde in lid 1 c stuurt Kok aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.
e.- Kok is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

-Indien Kok derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van E 22,69 voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.

2. Aanneming van werk

-Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst die uitsluitend aanneming van werk betreft als betalingsconditie:
- bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som,
- na de aanvoer van de materialen 30%,
- onmiddellijk na de oplevering 30% en
- één maand na de oplevering de resterende 10%.
-De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.

3. Opschorten betalingsverplichting

-De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 8 - DE ANNULERING

Voorwaarden genoemd in artikel 8 gelden enkel voor aankopen welke gedaan zijn in de fysieke winkel. Voor online aankopen verwijzen wij u naar het herroepingsrecht voor online aankopen (zie artikel 12)

1. -Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden.
2. -De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Kok kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 9 - EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDER WERK

- Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

- Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door Kok worden achtergelaten.

ARTIKEL 10 - DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT

1. -Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die Kok bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

2. -Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht -behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de door Kok de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.

3. -In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

4. -Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11 - DE GARANTIE

1. -De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.

2. -Daarnaast heeft de afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan Kok niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

- -tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Kok;

- na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Kok;

- na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Kok.

-Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

3. -Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.

4. -De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

5. -Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Kok, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

6. -Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.

7. -Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

8. -Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 12 - HERROEPINGSRECHT BIJ ONLINE AANKOPEN

Geldig bij levering van producten welke gekocht zijn via een webwinkel onder beheer van Kok Woninginrichters b.v. waaronder in ieder geval te verstaan www.kokbedden.nl:

1.- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Kok bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.- Bij levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4.- Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.- Wanneer een product door Kok of in opdracht van Kok gemonteerd wordt dan is het herroepingsrecht geldig tot het moment dat het artikel uit de verpakking gehaald en gemonteerd wordt. Na de montage vervalt uw herroepingsrecht.

ARTIKEL 13 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1.- Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.- Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 14 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1.- De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.- Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor losse kranten en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.- Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

- betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
- betreffende weddenschappen en loterijen.

4.- Wanneer een product door Kok of in opdracht van Kok gemonteerd wordt dat is het herroepingsrecht geldig tot het moment dat het artikel uit de verpakking gehaald en gemonteerd wordt. Na de montage vervalt uw herroepingsrecht.

ARTIKEL 15 - KLACHTEN

1. -Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij Kok slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.

-De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.

2. -Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 6 onverlet.

3. -Wanneer een afnemer tegen het advies van Kok in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt:

a.- indien deze te wijten zijn aan het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer en Kok deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. Kok is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt.
b.- indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. Kok is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren;
c.- indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de kit volledig opgedroogd is.

ARTIKEL 16 - VOORRIJKOSTEN

Kok is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 17 - NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.